TRANG CHỦ     GIỚI THIỆU     VĂN BẢN     LIÊN HỆ   

Toàn ngành Tư pháp đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018
TRANG CHỦ  

Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tin tức - Sự kiện
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Văn bản, chính sách mới
Hỏi đáp pháp luật
Tư liệu chuyên ngành
Danh bạ điện thoại  Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


Thủ tục: Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên (thống kê mới)
Thủ tục: Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài (thống kê mới)
Thủ tục: Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài (thống kê mới)
Thủ tục: Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài (thống kê mới)
Thủ tục: Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (thống kê mới)
Thủ tục: Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác (thống kê mới)
Thủ tục: Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (thống kê mới)
Thủ tục: Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thống kê mới)
Thủ tục: Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (thống kê mới)
Thủ tục: Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (thống kê mới)
Thủ tục: Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (thống kê mới)
Thủ tục: Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài (thống kê mới)
Thủ tục: Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài (thống kê mới)
Thủ tục: Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài (sửa đổi, bổ sung)
   
Thủ tục: Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư
Thủ tục: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Thủ tục: Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài
Thủ tục: Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Thủ tục: Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
Thủ tục: Sáp nhập công ty luật
Thủ tục: Hợp nhất công ty luật
Thủ tục: Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục: Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Thủ tục: Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Thủ tục: Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
Thủ tục: Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập)
Thủ tục: Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
Thủ tục: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
Thủ tục: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Thủ tục: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thủ tục: Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
   
Thủ tục: Thành lập Văn phòng công chứng
Thủ tục: Thành lập Hội công chứng viên
Thủ tục: Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
Thủ tục: Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
Thủ tục: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
Thủ tục: Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Thủ tục: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Thủ tục: Sáp nhập Văn phòng công chứng
Thủ tục: Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
Thủ tục: Hợp nhất Văn phòng công chứng
Thủ tục: Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
Thủ tục: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
Thủ tục: Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Thủ tục: Xóa đăng ký hành nghề công chứng
Thủ tục: Cấp lại Thẻ công chứng viên
Thủ tục: Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Thủ tục: Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
Thủ tục: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể
Thủ tục: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
Thủ tục: Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)
Thủ tục: Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Thủ tục: Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Thủ tục: Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Thủ tục: Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Thủ tục: Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục: Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Thủ tục: Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)
Thủ tục: Bổ nhiệm lại công chứng viên
Thủ tục: Bổ nhiệm công chứng viên
   
Thủ tục: Cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật
Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
Thủ tục: Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật
Thủ tục: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật
Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật
Thủ tục: Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
Thủ tục: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật
Thủ tục: Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản
   
Thủ tục: Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.
Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Thủ tục: Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Thủ tục: Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Thủ tục: Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
   
Thủ tục: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Thủ tục:Cấp bản sao từ sổ gốc
   
Thủ tục: Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Thủ tục: Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Thủ tục: Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
Thủ tục: Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Thủ tục: Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên
Thủ tục: Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Thủ tục: Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Thủ tục: Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên
Thủ tục: Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề Quản tài viên
Thủ tục: Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Thủ tục: Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Thủ tục: Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
   
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm nuôi con
   
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
   
Xác nhận có quốc tịch Việt Nam
Xác nhận là người gốc Việt Nam
Thôi quốc tịch Việt Nam
Trở lại quốc tịch Việt Nam
Nhập quốc tịch Việt Nam
   
Thủ tục: Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (thống kê mới)
Thủ tục: Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (thống kê mới)
Thủ tục: Yêu cầu trợ giúp pháp lý (thống kê mới)
Thủ tục: Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Ký hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với cộng tác viên (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đại diện ngoài tố tụng (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Thay thế Trợ giúp viên pháp lý /luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức hoà giải (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Kiến nghị về việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý khác (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Thực hiện Trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (thống kê mới)
Thủ tục: Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên (sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục: Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (thống kê mới)
Thủ tục: Yêu cầu trợ giúp pháp lý (sửa đổi, bổ sung)
   
Cấp phép Thành lập Văn phòng giám định tư pháp
Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp (trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động)
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp (trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất)
Cho phép Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp khi có thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định
Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
   
Thông báo - Hướng dẫn  
 

Công văn số 280/UBND-TH, ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo hoạt động công vụ sau Tết Nguyên đán
Công văn số 560/VP-NC, ngày 06/02/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiên cứu kết quả trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp
Thông báo số 14/TB-STP, ngày 06/02/2018 của Sở Tư pháp về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định số 103/QĐ-BTP, ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Thông báo số 11/TB-STP, ngày 29/01/2018 của Sở Tư pháp về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2018
Chương trình số 02/CTr-STP, ngày 29/12/2017 của Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2018
Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND, ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 99/TB-VPUBND, ngày 16/10/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 
GIỚI THIỆU   |  LIÊN HỆ   |  ĐẦU TRANG
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 197 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3820343, Fax: 079.3611397, Email: banbientapsotuphapst@gmail.com
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 01/GP-STTTT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 12/4/2016.
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Sóc trăng (sotuphapsoctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
 
Đơn vị chủ quản Website

Email: