TRANG CHỦ     GIỚI THIỆU     VĂN BẢN     LIÊN HỆ   

Toàn ngành Tư pháp đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018
TRANG CHỦ  

Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Tin tức - Sự kiện
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Văn bản, chính sách mới
Hỏi đáp pháp luật
Tư liệu chuyên ngành
Danh bạ điện thoại  Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


TRANG CHỦ / Trợ giúp pháp lý /
Một số điểm mới của luật trợ giúp pháp lý
10/10/2017 10:03:05


Mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý

Thay vì chỉ quy định 7 nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý gồm: Người nghèo; Người có công với cách mạng; Người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa; Người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì Luật Trợ giúp pháp lý 2018 quy định 14 đối tượng được trợ giúp pháp lý, bổ sung thêm các đối tượng được trợ giúp pháp lý, như:  Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo; Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;  Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; Người nhiễm HIV

Bên cạnh đó, một số đối tượng đã được trợ giúp theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 nay được mở rộng hơn, cụ thể:

+ Trẻ em: Theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, đối tượng trẻ em được trợ giúp pháp lý là người dưới 16 tuổi không nơi nương tựa, đến Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 là mọi trẻ em nói chung, không cần thêm điều kiện “không nơi nương tựa”;

+ Người già: Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, đối tượng người già được trợ giúp pháp lý là người già cô đơn không nơi nương tựa, đến Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 là người cao tuổi có khó khăn về tài chính;

+ Người khuyết tật: Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, đối tượng người khuyết tật được trợ giúp pháp lý là người khuyết tật không nơi nương tựa, đến Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 là người khuyết tật nói chung, không cần thêm điều kiện “không nơi nương tựa”.

Điều này vừa thể hiện tính nhân văn của công tác trợ giúp pháp lý, vừa cho thấy công tác bảo trợ xã hội của nhà nước ta ngày càng được nâng cao, mở rộng đến nhiều hơn cho các đối tượng yếu thế, cần được sự trợ giúp trong xã hội.

Thay đổi và nâng cao tiêu chuẩn của người thực hiện trợ giúp pháp lý

Bên cạnh đó, để đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý, thì Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cũng đưa ra các quy định mang tính chuẩn hóa đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý với việc sửa đổi lại các điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng nâng cao, cụ thể:

- Nâng cao tiêu chuẩn của Trợ giúp viên pháp lý ngang với tiêu chuẩn của Luật sư. Nếu như Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 quy định ngoài các tiêu chuẩn cơ bản, Trợ giúp viên pháp lý phải có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; Có thời gian làm công tác pháp luật từ hai năm trở lên thì Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định điều kiện Trợ giúp viên pháp lý phải có thời gian làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đã được đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư; đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự trợ giúp pháp lý.

- Thu hẹp đối tượng được làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, quy định Cộng tác viên trợ giúp pháp lý phải là những người công tác trong lĩnh vực pháp luật thay vì quy định cả những người công tác tại các ngành, nghề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân như trước đây.

Thu gọn hình thức thực hiện trợ giúp pháp lý, bộ máy Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, các hình thức trợ giúp pháp lý, với mục tiêu đảm bảo về chất lượng, chiều sâu hơn là số lượng, dàn trải, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 chỉ giữ lại 03 hình thức trợ giúp pháp lý trọng tâm là tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng, loại bỏ các hình thức trợ giúp pháp lý khác mang tính hình thức, dàn trải như hòa giải cơ sở, kiến nghị thi hành pháp luật…, tránh việc chồng lấn với các lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở...

Bên cạnh đó, cùng với việc thu gọn các hình thức trợ giúp pháp lý, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cũng đưa ra các quy định mang tính tinh gọn, nâng cao hiệu quả của tổ chức trợ giúp pháp lý như giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, rà soát các Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã được thành lập tại địa phương và căn cứ vào nhu cầu trợ giúp pháp lý, nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý và hiệu quả hoạt động báo cáo Bộ Tư pháp để thống nhất việc duy trì, sáp nhập hoặc giải thể Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Việc thành lập mới Chi nhánh phải đáp ứng các điều kiện là Chi nhánh thành lập tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và chưa có tổ chức hành nghề luật sư hoặc tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý.

Ngoài ra, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2016 còn có các điểm mới khác như xác định trong Luật việc công tác trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của Nhà nước và Nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí hàng năm cho công tác này; tách việc trợ giúp pháp lý do Nhà nước tổ chức thực hiện và trợ giúp pháp lý thiện nguyện do các tổ chức xã hội thực hiện thành 02 cơ chế riêng và có quy định cụ thể về cách thức thực hiện của từng cơ chế khác nhau.

Nguồn (moj.gov.vn)

Quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL
Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý
Một số điểm mới của luật trợ giúp pháp lý
Triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
Một số thành tựu cơ bản trong 20 năm qua của trợ giúp pháp lý
Quốc hội thông qua Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi
Tập huấn kiến thức pháp luật cho thành viên Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý
Kế hoạch số 40/KH-STP, ngày 25/4/2017 của Sở Tư pháp tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017)
Truyền thông về trợ giúp pháp lý - thực trạng và giải pháp
Giới thiệu Quyết định số 2289/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg
  xem tiếp...  

Thông báo - Hướng dẫn  
 

Công văn số 280/UBND-TH, ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo hoạt động công vụ sau Tết Nguyên đán
Công văn số 560/VP-NC, ngày 06/02/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiên cứu kết quả trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp
Thông báo số 14/TB-STP, ngày 06/02/2018 của Sở Tư pháp về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định số 103/QĐ-BTP, ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Thông báo số 11/TB-STP, ngày 29/01/2018 của Sở Tư pháp về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2018
Chương trình số 02/CTr-STP, ngày 29/12/2017 của Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2018
Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND, ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 99/TB-VPUBND, ngày 16/10/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 
GIỚI THIỆU   |  LIÊN HỆ   |  ĐẦU TRANG
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 197 Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3820343, Fax: 079.3611397, Email: banbientapsotuphapst@gmail.com
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 01/GP-STTTT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 12/4/2016.
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Sóc trăng (sotuphapsoctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
 
Đơn vị chủ quản Website

Email: