Sóc Trăng ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021

Save
Nhằm kịp thời triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật theo Quyết định số 49/QĐ-TTg, ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 21/01/2021 theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

Ngày 21/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 21/01/2021 theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021. Việc ban hành Kế hoạch này nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Kế hoạch UBND tỉnh lựa chọn 03 lĩnh vực trọng tâm, liên ngành để thực hiện theo dõi trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả các lĩnh vực trọng tâm theo Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ như: theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, rừng; lĩnh vực bảo vệ môi trường biển và lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

 Tại Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 21/01/2021, UBND tỉnh quy định cụ thể cụ thể về xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật. Theo đó, ngoài các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo Kế hoạch này và Kế hoạch của Bộ, ngành quản lý, các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có thể chọn thêm một số lĩnh vực khác có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn hoặc lĩnh vực nổi cộm, vấn đề gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân tại cơ quan, địa phương để ban hành Kế hoạch thực hiện theo dõi thi hành pháp luật.

Để thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Kế hoạch số 17/KH-UBND đã đề ra các nội dung và hoạt động cụ thể như sau: (1) Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (2) Thu thập thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (3) Kiểm tra tình hình theo dõi thi hành pháp luật; (4) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; (5) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (6) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật; (7) Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Song song đó, UBND tỉnh quy định cụ thể trách nhiệm của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, cụ thể:

- Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức thực hiện lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về bảo vệ môi trường biển; Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh….

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất, về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức thực hiện lĩnh vực trọng tâm, liên ngành tại kế hoạch này; Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 01/11/2021; đồng thời gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo dõi báo cáo Bộ Tư pháp….

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai theo dõi thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy; Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức thực hiện; Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 01/11/2021; đồng thời gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo dõi báo cáo Bộ Tư pháp….

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng quy định trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc chủ động ban hành Kế hoạch lựa chọn lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch này và Kế hoạch của Bộ, ngành quản lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cũng như phù hợp tình hình thực tế tại địa phương và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật theo Kế hoạch đề ra, đồng thời báo cáo kết quả về UBND cấp tỉnh chậm nhất ngày 13/11/2021 thông qua Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đây là một trong những tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị hàng năm. Do đó, các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện cần căn cứ Kế hoạch trên thực hiện nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tại địa phương.

Tải file: Kế hoạch số 17/KH-UBND.pdf


Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
THƯ VIỆN VIDEO
Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Sở Tư pháp Sóc Trăng nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đảng
  • Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2019
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 1776317