Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Save
Nhằm triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; kịp thời tập huấn, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, UBND nhân dân các cấp trong việc hoàn thiện thể chế, thường xuyên rà soát các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời; tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 18/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung cơ bản của Kế hoạch gồm: Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp tổ chức theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật. Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật. Triển khai các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành Luật. Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính. Thường xuyên kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo Kế hoạch hàng năm….

Để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công; Giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch này đảm bảm đúng tiến độ.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên theo chức năng, nhiệm vụ tích cực tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, vận động nhân dân và các tổ chức thành viên thực hiện tốt các quy định của pháp luật, không vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thông tin chi tiết xem tại Kế hoạch 27/KH-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh.

                                                                          Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
THƯ VIỆN VIDEO
Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Sở Tư pháp Sóc Trăng nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đảng
  • Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2019
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 1776553